Lista aktualności Lista aktualności

Akcja "OFF-ROAD 19" trwa!

Strażnicy leśni z Nadleśnictwa Krasnystaw kontynuują akcję pod kryptonimem "OFF-ROAD 19".

W marcu br. strażnicy leśni z Nadleśnictwa Krasnystaw przeprowadzili działania mające na celu zatrzymanie i ukaranie sprawców wykroczeń dotyczących nieuprawnionego wjazdu do lasu pojazdami cross i quad. Na terenie jednego z leśnictw zatrzymano trzy osoby kierujące motorami, które ukarano mandatami karnymi.

W związku z wieloma pytaniami w zakresie poruszania się pojazdami po lasach, w celu zwiększenia świadomości osób odwiedzających lasy na terenie Nadleśnictwa Krasnystaw zamieszcza się poniżej art. 29 z dnia 28 września 1991 r. ustawy o lasach.

 

1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przysto-sowanymi do ich potrzeb.

1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.

2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:

   1) pracowników nadleśnictw;

   2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organi-zacyjne Lasów Państwowych;

   3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie;

   4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny;

   5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właści-cieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych;

   6) właścicieli lasów we własnych lasach;

   7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów;

   8) pracowników leśnych jednostek naukowych, instytutów badawczych i do-świadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświad-czeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;

   9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych;

   10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.

4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.